1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.vaiKiskis.lt tinklalapio (toliau – VAIKIŠKIS) ir Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 3. VAIKIŠKIS tinklalapyje nurodydamas savo asmens duomenis, Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 4. Tiekėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais Vartotojo duomenų tvarkymo principais:
  4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
  4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
  4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi VAIKIŠKIS tinklalapiu taisyklių;
  4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
  4.3.3. Tiekėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
 5. Tiekėjas Vartotojo duomenis gali saugoti neribotą laiką.
 6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
 7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 9. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui (plačiau slapukų politika).
 10. Visi VAIKIŠKIS tinklalapyje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:
  10.1. paslaugų teikimui ir kokybei užtikrinti;
  10.2. finansinių dokumentų išrašymui;
  10.3. problemų, susijusių su paslaugų tiekimu, sprendimui;
  10.4. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui;
  10.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
 11. Vartotojas, užsakydamas prekes VAIKIŠKIS tinklalapyje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis.
 12. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t.. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 13. Vartotojas turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti savo paslaugos įsigijimo metu nurodytus duomenis.
 14. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.
 15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo VAIKIŠKIS tinklalapyje dienos.
 16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi VAIKIŠKIS tinklalapiu ir jo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.